Frame Top

อาการ : ลำไส้อุดตัน

มะเร็งลำไส้เล็ก (Small intestine cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
็ง (Cancer) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) การฉายรังสีรักษา เทคนิคการฉายรังสี (External irradiation) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom