Frame Top

อาการ : ร่างกายเสียของเหลวรุนแรง

สารละลายอะซีตาร์ (Acetra solution)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
rhea) ภาวะช็อก อาการช็อก (Shock) โรคตับ (Liver disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ สารละลายอะซีตาร์ (Acetar solution) เป็นสารละลายที่ถูกเต

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน zxcvbnm159
Frame Bottom