Frame Top

อาการ : ร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติ

โรพินิโรล (Ropinirole)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ินสัน (Parkinson’s disease) กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless legs syndrome) โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท (Anatomy and physiology of nervous system)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน LyriCz bb15
Frame Bottom