Frame Top

อาการ : ร่างกายขาดออกซิเจนทันที

ภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือด (Methemoglobinemia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
โกลบิน)ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ส่งผลให้เซลล์/อวัยวะทั่วร่างกายขาดออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวน การใช้พลังงาน/สันดาปเพื่อการดำรงค์ชีวิตของทุกเซลล์ จนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom