Frame Top

อาการ : ร่างกายขาดน้ำรุนแรง

เดกซ์แทรน (Dextran)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
n) ภาวะช็อก อาการช็อก (Shock) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเดกซ์แทรน(Dextran)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tery Artited
Frame Bottom