Frame Top

อาการ : รังแค

ซิงค์ ไพริไธโอน (Zinc pyrithione)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคผิวหนัง (Skin disorder) รังแค ขี้รังแค (Pityriasis sicca หรือ Dandruff หรือ Pityriasis capitis) โรคเซบเดิร์ม โรคผิวหนังอักเสบเซบเดิร์ม (Seborrheic dermatitis) อาการไม
ซีลีเนียม ซัลไฟด์ (Selenium sulfide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด รังแค ขี้รังแค (Pityriasis sicca หรือ Dandruff หรือ Pityriasis capitis) โรคผิวหนัง (Skin disorder) โรคเซบเดิร์ม โรคผิวหนังอักเสบเซบเดิร์ม (Seborrheic dermatit
ยารักษารังแค (Medications for dandruff)
โดย พรลภัส บุญสอน
แคอย่างไร? การใช้ยารักษารังแคในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษารังแคในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษารังแคในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom