Frame Top

อาการ : รักษาหูด

สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate solution)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
โรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ สารระงับเชื้อ (Antiseptics) ยาหยอดตาซิลเวอร์ไนเตรท (Silver nitrate ophthalmic solution) หูด (Warts) หนองใน (Go

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP sanook25222
Frame Bottom