Frame Top

อาการ : รักษามะเร็ง

เลวาไมโซล (Levamisole)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
n) พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) มะเร็ง (Cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ เลวาไมโซล (Levamisole) เป็นยาฆ่าพยาธิในกลุ่มอนุพันธุ์ของอิมิดาโซไทอะโซล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Thanyatap onka
Frame Bottom