Frame Top

อาการ : ย้ำคิดย้ำทำ

ฟลูวอกซามีน (Fluvoxamine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ve serotonin reuptake inhibitors: SSRIs) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) โรควิตกกังวล (Anxiet
โคลมิพรามีน (Clomipramine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
dase inhibitor: MAOI) ยาทีซีเอ ยารักษาโรคซึมเศร้า (TCAs : Tricyclic and tetracyclic antidepressants) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressive disorder) โรคซึมเศร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Stopkiddy tababy2536
Frame Bottom