Frame Top

อาการ : ยาแก้ปวดเรื้อรัง

แคปปา-โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (K-Opioid receptor agonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ต์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยากระตุ้นความบันเทิง (R

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Stopkiddy tababy2536
Frame Bottom