Frame Top

อาการ : ยาแก้ปวดระยะสั้น

เอโทมีเดท (Etomidate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (Arrhythmia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเอโทมีเดท(Etomidate) เป็นยากระตุ้นให้สลบชนิดออกฤทธิ์ระยะสั้นๆแ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom