Frame Top

อาการ : ยาเม็ดคุมกำเนิด

ไลเนสทรีนอล (Lynestrenol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ุมกำเนิด (Contraception) การวางแผนครอบครัว ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) เลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด (Irregular bleeding per vagina) {% endblock related %} {% block articl
เฟโมดีน (Femodene)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol) ก้อนในเต้านม (Breast mass) การวางแผนครอบครัว (Family planning) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาเฟโมดีน(

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom