Frame Top

อาการ : ยาสลายลิ่มเลือด

ยาสลายลิ่มเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drugs or Thrombolytic drugs)
โดย พรลภัส บุญสอน
างไร? มีข้อบ่งใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? มีข้อห้ามใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาในผู้สูงอายุ
ยาสลายลิ่มเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drugs or Thrombolytic drugs)
โดย พรลภัส บุญสอน
างไร? มีข้อบ่งใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? มีข้อห้ามใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยาสลายลิ่มเลือดอย่างไร? การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาในผู้สูงอายุ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 7 คน aninda.kat gohung99 Beerbeer tais Signature Azagarast M01234512345 Mike12
Frame Bottom