Frame Top

อาการ : ยาสลบเพื่อการผ่าตัด

เดสฟลูเรน (Desflurane)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Increased intracranial pressure) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท (Anatomy and physiology of nervous system) {% endblock related %} {% block article_content %}{

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom