Frame Top

อาการ : ยาสร้างกล้ามเนื้อ

นอร์อีแทนโดรโลน (Norethandrolone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ชนิด Anabolic steroid กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจวาย (Heart failure) โรคไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) ตับอักเส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน joklove00 aloha89 nanzaaa pimlada23
Frame Bottom