Frame Top

อาการ : ยาลดการบีบตัวของมดลูก

รีโทซิแบน (Retosiban)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ุตร (Miscarriage) การคลอด การคลอดบุตร (Childbirth) อวัยวะเพศภายในสตรี: กายวิภาคอวัยวะเพศภายในสตรี (Anatomy of female internal genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายในสตรี (Physiology of female interna

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Tery Artited Millyyy
Frame Bottom