Frame Top

อาการ : ยาปฏิชีวนะ

ควิโนโลน (Quinolones)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กามโรค (STD: Sexually transmitted disease) โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary trac

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Artited
Frame Bottom