Frame Top

อาการ : ยาต้านฮอร์โมนเพศ

ทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen)
โดย ภญ. หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ
เร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งระยะศูนย์ (Stage 0 cancer) ภาวะมีบุตรยาก (Infertility) มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial cancer) เจ็บเต้านม (Breast pain) {% endblock related %} {% bloc

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom