Frame Top

อาการ : ยาต้านการอักเสบ

คอร์ติโซน (Cortisone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Corticosteroid) กลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoid) ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก (Wound) Cortisol(Hydrocortisone) โรคหืด(Asthma) โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) ยาต้านการอักเสบ {% endbl

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 8 คน sirikul patcharaporn.fakum Mekt sintoroo Pepeindy00 Zekken psp727 New2018
Frame Bottom