Frame Top

อาการ : ยาฉีดคุมกำเนิด

ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
ระหว่างใช้ยาฉีดคุมกำเนิดถ้าประจำเดือนผิดปกติควรทำอย่างไร? ระหว่างใช้ยาฉีดคุมกำเนิดถ้าประจำเดือนขาดควรทำอย่างไร? ระหว่างใช้ยาฉีดคุมกำเนิดถ้าต้องกินยาปฏิชีวนะควรทำอย่างไร? ยาฉีดคุมกำเนิดเสี่ยงต่อกา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน PRdelivery LyriCz bb15
Frame Bottom