Frame Top

อาการ : ยาคุมกำเนิด

เอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
eutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด การวางแผนครอบครัว (Family planning) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) ยาคุมกำเนิดชนิดแปะผิวหนัง (Birth control patch or contraceptive patch)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom