Frame Top

อาการ : ยาคลายกล้ามเนื้อในหัตการทางการแพทย์

โรคูโรเนียม (Rocuronium)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
หารมีประโยชน์ห้าหมู่ (Healthy diet) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาโรคูโรเนียม (Rocuronium) เป็นยาคลายกล้ามเนื้อประเภท Nondepolarizing neuro musc

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Duck1125 Miracle man Zzzzzzz001
Frame Bottom