Frame Top

อาการ : ยากดภูมิคุ้มกัน

โกลิมิวแมบ (Golimumab)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
or Immunosuppressive agents) โรคภูมิต้านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) มะเร็ง (Cancer) {% endblock related

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Wassanawas Srnpp
Frame Bottom