Frame Top

อาการ : มีไข่ขาว

โปรตีนในปัสสาวะ (Proteinuria)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไม่มีผลข้างเคียง รู้ผล ได้รวดเร็วภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง ไม่ใช้เทคโนโลยีที่สูงมากเกินไปจึงมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่สูง ดังนั้นการตรวจปัสสาวะจึงเป็นหนึ่งในการตรวจสุขภาพทั่วไป ซึ่งถ้าพบมีความผิดปกติแพท

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom