Frame Top

อาการ : มีแผลไหม้

ซิลเวอร์ซัลฟาไดอะซีน (Silver sulfadiazine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
านในการใช้ยาทุกชนิด ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) ซัลฟา (Sulfa drugs) ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides) แบคทีเรีย: โรคจากแบคทีเรีย (Bacterial infection) การแพ้ยากลุ่มซัลฟา (Sulfa Drug Allergy) สะตีเวนส์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน tee2532 bb15 natt500 notmahachai
Frame Bottom