Frame Top

อาการ : มีแผลที่ไฝ

โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มะเร็งไฝ (Cutaneous melanoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
r chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) การฉายรังสีรักษา เทคนิคการฉายรังสี (External irradiation) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul MMM222
Frame Bottom