Frame Top

อาการ : มีเหล็กในร่างกายมาก

ดีเฟอร็อกซามีน (Deferoxamine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
โรคเลือด (Blood Diseases) วิตามินซี (Vitamin C or Ascorbic acid) ต้อกระจก (Cataract) โลหิตจาง เลือดจาง ซีด (Anemia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom