Frame Top

อาการ : มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
วจ? ควรคุมกำเนิดอย่างไรหลังการตรวจ? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด (Irregular bleeding per vagina) ประจำเดือนผิดปกติ (Menstrual disorde

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Miracle man Zzzzzzz001
Frame Bottom