Frame Top

อาการ : มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
วจ? ควรคุมกำเนิดอย่างไรหลังการตรวจ? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} เลือดออกกะปริบกะปรอยทางช่องคลอด (Irregular bleeding per vagina) ประจำเดือนผิดปกติ (Menstrual disorde
มะเร็งรก (Choriocarcinoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ะ (Testicular cancer) เนื้องอกเจิมเซลล์ มะเร็งเจิมเซลล์ (Germ cell tumor) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ มะเร็งรก หรือมะเร็งเนื้อรก หรือมะเร็งโคร

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom