Frame Top

อาการ : มีเพศสัมพันธ์

ลีโวนอร์เจสเตรล (Levonorgestrel)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Menstruation) การคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Emergency Contraception) ยาคุมกำเนิดชนิดแปะผิวหนัง (Birth control patch or contraceptive patch) ยาฝังคุมกำเนิด (Contraceptive implant) {% endblock related

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tapanut bb15
Frame Bottom