Frame Top

อาการ : มีอาการทางจิตใจ

ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Psychoactive drug)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ytic) เอมพาโทเจน (Empathogens) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท(Psychoactive drug) ชื่ออื่น เช่น Psychoactive substance,

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Kongkaw Dominiccoco
Frame Bottom