Frame Top

อาการ : มีลิ่มเลือดในหลอดเลือด

ยูโรไคเนส (Urokinase)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ป่งพอง (Cerebral aneurysm) เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor) เอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor) ความดันโลหิตสูง (Hypertension) {% endblock related %} {% block article_content

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Nongbeer
Frame Bottom