Frame Top

อาการ : มีพาราไทรอยด์ฮอร์โมนในเลือดสูง

อีเทลแคลไซด์ (Etelcalcetide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
s) ต่อมพาราไทรอยด์ พาราไทรอยด์ฮอร์โมน แคลเซียม เกลือแร่แคลเซียม (Calcium) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) {% endblock related %} {% block article_content %}{% l

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Sujita2539
Frame Bottom