Frame Top

อาการ : มีธาตุเหล็กในเลือดสูง

ดีเฟอราซีร็อกซ์ (Deferasirox)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ทุกชนิด โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก (Iron deficiency anemia) โรคเลือด (Blood Diseases) ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน mochadiva
Frame Bottom