Frame Top

อาการ : มีถุงน้ำในท้องน้อย

ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
s / Chocolate cyst) ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea) ประจำเดือน (Menstruation) ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive) ยาเม็ดคุมกำเนิด (Birth control pill) {% endblock related %} {%

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tery Artited
Frame Bottom