Frame Top

อาการ : มีก้อนในท้องน้อย

ถุงน้ำรังไข่จากรังไข่ทำงานผิดปกติ (Functional ovarian cyst)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
lock related %} ถุงน้ำรังไข่ (Ovarian cyst) ถุงน้ำคอร์ปัสลูเทียม (Corpus luteum cyst) ถุงน้ำรังไข่ฟอลลิคิวล่าร์ (Ovarian follicular cyst) รังไข่บิดขั้ว (Ovarian torsion) ยาเม็ดคุมกำเนิด (B

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน oath9999 Niddy
Frame Bottom