Frame Top

อาการ : มีก้อนเนื้อ

มะเร็งแองจิโอซาร์โคมา (Angiosarcoma)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
(Connective tissue sarcoma) โรคมะเร็งหลอดเลือดHemangiopericytoma ซาร์โคมา มะเร็งซาร์โคมา (Sarcoma) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรัง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom