Frame Top

อาการ : มีก้อนเนื้อโตเร็ว

แอคิเลทติ้ง เอเจนท์ (Alkylating Agents)
โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์
y) ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด และ / หรือรังสีรักษา: การดูแลตนเอง (Selfcare of neutropenia during cancer therapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 r9r99r999
Frame Bottom