Frame Top

อาการ : มีก้อนหรือแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศหญิง

ปฏิบัติการในโรงพยาบาล - จากมุมมองของผู้บริหาร <br/> ตอนที่ 61 : เครื่องมือรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา (1)
โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
วงอก (Chest radiography) เป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นใช้ตรวจค้นหากระดูกที่แตกร้าว/หัก (Fracture) สิ่งแปลกปลอม (Foriegn object) ที่เข้าสู่ร่างกาย หรือกายวิภาคภายใน (Internal anatomy) นอกจากเครื่องเอ็กซ์เร
เชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล (ตอนที่ 1)
โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
ะประเภทที่มีความสามารถสูงขึ้นเพื่อมายับยั้งเชื้อโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่การติดเชื้อดื้อยา มักพบในผู้ป่วยท
มะเร็งอวัยวะเพศหญิง (Vulvar cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ศภายนอกสตรี (Anatomy of female external genitalia) / สรีรวิทยาอวัยวะเพศภายนอกสตรี (Physiology of female external genitalia) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) การฉายรังสีรักษา เทคนิคกา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom