Frame Top

อาการ : มีกลิ่นตัว

สารระงับกลิ่นกาย หรือ สารระงับกลิ่นตัว (Deodorant)
โดย พรลภัส บุญสอน
ิ่นกายอย่างไร? การใช้สารระงับกลิ่นกายในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้สารระงับกลิ่นกายในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้สารระงับกลิ่นกายในเด็กควรเป็นอย่างไร? มีอาการไม่พึงประสง

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน gohung99 Sempoon tais Signature Azagarast Mike12
Frame Bottom