Frame Top

อาการ : มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

ทราเบคทีดิน (Trabectedin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
รักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue sarcoma) / มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue sarcoma) กล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyol

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Dominiccoco
Frame Bottom