Frame Top

อาการ : มะเร็งลำไส้

มะเร็งไส้ตรง (Rectal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
า ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) ลำไส้ใหญ่ (Large bowel) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบทา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul MMM222
Frame Bottom