Frame Top

อาการ : มะเร็งลำไส้ใหญ่

คาเพ็กไซทาบีน (Capecitabine)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ฐานในการใช้ยาทุกชนิด เนื้องอก (Tumor) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %}
พานิทูมูแมบ (Panitumumab)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้ยาทุกชนิด มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) โมโนโคลนอลแอนตีบอดี (Monoclonal Antibodies) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiatio
ออกซาลิพลาทิน (Oxaliplatin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด มะเร็ง (Cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer) ลำไส้ใหญ่ (Large bowel) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) แอคิเลทติ้ง เอเจนท์ (Alkylating Agents) วัคซีนบีซีจี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน both.pattarathon Horyjong1 Finare
Frame Bottom