Frame Top

อาการ : มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ะการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Cancer patient self-care and Cancer care) การดูแลตนเอง การดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด (Coping with chemotherapy) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon cancer)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 r9r99r999
Frame Bottom