Frame Top

อาการ : มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต

คริสออทินิบ (Crizotinib)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
Lung cancer) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต (Non small cell lung cancer: NSCLC) มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก (Small cell lung cancer: SCLC) ยายับยั้งไทโรซีนไคเนส (Tyrosine kinase inhibitors: TKI)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Pukhoau
Frame Bottom