Frame Top

อาการ : มดลูกบีบตัวก่อนกำหนดคลอด

อะโทซิแบน (Atosiban)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
รกของตั้งครรภ์ หรือ เลือดออกทางช่องคลอดช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ (Bleeding during first half of pregnancy) ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด (Premature rupture of membranes) ทารกเสียชีวิตในครรภ์ (Intr

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom