Frame Top

อาการ : ภูมิต้านทานต่ำ

อิมมิวโนโกลบูลิน (Immunoglobulin Therapy)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด กลุ่มอาการจีบีเอส กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (GBS หรือ Guillain-Barre syndrome) โรคภูมิต้านตนเอง โรคออโตอิมมูน (Autoimmune disease) โรคคาวาซากิ (Kawasaki Disease) เอดส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom