Frame Top

อาการ : ภูมิคุ้มกันผิดปกติ

สารปรับภูมิคุ้มกันร่างกาย (Immunomodulators)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยากดภูมิคุ้มกัน(Immunosuppressants or Immunosuppressive agents) ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเลือด การปลูกถ่ายไขกระดูกในโรคมะเร็

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน benyawat falamrai Amzi
Frame Bottom