Frame Top

อาการ : ภูมิคุ้มกันต้านตนเอง

อีทาเนอร์เซ็บต์ (Etanercept)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
โรคภูมิแพ้ตนเอง หรือโรคภูมิต้านตนเอง (Autoimmune disease) และโรคภูมิแพ้ (Allergy) ยากดภูมิคุ้มกัน(Immunosuppressants or Immunosuppressive agents) มะเร็ง (Cancer) โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Artited
Frame Bottom