Frame Top

อาการ : ภาวะมีแอนโดรเจนในร่างกายสูง

ฟลูตาไมด์ (Flutamide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
อนโดรเจน (Antiandrogens) มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) ต่อมลูกหมากโต หรือ บีพีเอช (Benign prostatic hypertrophy or BPH) ฮอร์โมนเพศชาย (Male sex hormone) หรือ แอนโดรเจน (Androgen) ฮอร์โมน

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Tery Artited
Frame Bottom