Frame Top

อาการ : ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย

เมทิลเทสโทสเตอโรน (Methyltestosterone)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) มะเร็งตับ (Liver cancer) ต่อมลูกหมากโ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 6 คน pit-asus hellomello Kornnipha game1995 KJ111 Aci
Frame Bottom